REGULAMIN ZAJĘĆ REKREACYJNO- SPORTOWYCH

 

REGULAMIN ZAJĘĆ REKREACYJNO- SPORTOWYCH


ORGANIZOWANYCH przez TKKF w OTWOCKU w roku szkolnym 2014/2015

 


z AKROBATYKI, GIMNASTYKI SPORTOWEJ, PARKUR, JUDO.Imię i nazwisko dziecka…………………………………......................................................

Data ur:………………………....................sekcja............................................................

tel. do rodziców/opiekuna prawnego ……………………………………………………............

1. Organizowane zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych maja charakter edukacyjny.   
Zajęcia odbywają się w formie lekcji-treningów w obecności trenera, instruktora.

2. Odpłatność za zajęcia dokonuje się z góry za każdy okres rozliczeniowy (okres  rozliczeniowy to przyjęty  umownie    okres 8 zajęć w miesiącu (4 tygodnie x 2 zajęcia).

3. Opłaty za zajęcia dokonuje się według harmonogramu płatności dostarczonego przez organizatora zajęć lub    zamieszczonego na stronie internetowej TKKF „APOLLO”.

UWAGA! W przypadku kiedy opłata nie zostanie wniesiona uczestnik nie będzie mógł brać udziału w treningach.

3. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Opłata składek za okres rozliczeniowy w MDK wynosi 140 zł.

Opłata składek w Gimnazjum nr 4  za 8 - zajęć wynosi 140zł

4. Organizator zajęć zastrzega sobie możliwość podniesienia odpłatności za zajęcia w przypadku podniesienia kosztów wynajmu sal lub innych podwyżek, ale może to nastąpić nie wcześniej jak w 2015 roku.

5. W związku ze stałymi kosztami wynajmu sal rekreacyjno-sportowych,  wynagrodzenia instruktorów oraz ograniczona ilością osób na zajęciach,  nieobecność dziecka nie zwalnia z odpłatności za treningi ( nie ma żadnych odliczeń ). Wyjątek stanowi sytuacja w której dziecko nie uczestniczyło w zajęciach przez cały okres rozliczeniowy tj: nie było obecne na wszystkich  zajęciach    (100%). Wniesiona wówczas kwota za zajęcia podlega zwrotowi.

6. Instruktorzy-trenerzy po zakończonym treningu odprowadzają dzieci do szatni. W przypadku gdy rodzice lub  opiekunowie spóźnią się po odbiór dziecka po zakończonych zajęciach ( instruktorzy-trenerzy nie biorą odpowiedzialności za pozostawienie dziecka bez opieki). Rodzice / Opiekunowie wyrażają, zgodę aby dziecko samodzielnie mogło poczekać na przyjazd opiekuna w szatni lub wyrażają zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.

7. W związku z tym że szatnie (przebieralnie) są ogólno - dostępne prosimy o nie przynoszenie na zajęcia przedmiotów wartościowych, telefonów, pieniędzy itp. lub pozostawienie na czas zajęć w depozycie u instruktora. Organizator i instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginione rzeczy.

8. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia. Nie wolno ćwiczyć z zegarkami, łańcuszkami na szyi, kolczykami itp.

9. Ja niżej podpisany rodzic dziecka/opiekun prawny, oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych z  ............................................

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb sekcji .

Zapoznałem(am) się z powyższym regulaminem i przyjmuję go do wiadomości.Otwock dnia  …………………….

 

………………………… …………………………
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna